Software ROZEX

Software ROZEX slouží k modelování a predikci následků úniku nebezpečných chemických látek včetně vizualizace chemického ohrožení nad mapovým podkladem.

Databáze chemických látek

Databáze chemických látek

Modelování úniku chemické látky

Modelování úniku chemické látky

Evidence objektů a zařízení

Evidence objektů a zařízení

Software ROZEX obsahuje databázi chemických látek (včetně integrace na databázi MEDIS ALARM společnosti MEDISTYL, spol. s r.o.), informační rozsah databáze chemických látek je:

 • Identifikace látek (název a synonyma, identifikátory CAS, ES, EINECS, UN kód),
 • Klasifikace nebezpečných látek dle CLP, H-věty, P-věty,
 • Fyzikálně-chemické vlastnosti,
 • Pokyny pro zásah, hašení,
 • První pomoc a zdravotní ošetření,
 • Koncentrační limity AEGL, ERPG, HAU a další.

Software ROZEX disponuje výpočetními funkcemi kvantitativní analýzy rizik:

 • Modely zdrojového členu (jednorázový únik, kontinuální únik, únik otvorem, odpar z louže, mžikový odpar),
 • Modely rozptylu PUFF / PLUME,
 • Modely požáru (pool fire, jet fire, BLEVE – fireball, flash fire),
 • Modely výbuchu,
 • Predikce dosahů havarijních projevů (toxické zamoření, tepelná radiace, dosah flashfire, přetlaková vlna),
 • Modelování pro referenční hodnoty toxicity (AEGL, IDLH, HAU, IDLH), tepelné radiace a přetlaku.

Software ROZEX je možné rozšířit o specifické moduly z oblasti kvantitavní analýzy rizik a prevence závažných havárií:

 • Strukturovaná evidence a pasportizace provozních areálů, objektů, zařízení a technologií a nebezpečných chemických látek,
 • Identifikace a výběr zdrojů rizika dle Purple book / BEVI (Guidelines for Quantitative Risk Assessment, Purple book, CPR 18E, Committee for the Prevention of Disasters),
 • Výpočty zón havarijního plánování a ohorožení metodou dle vyhlášky č. 226/2015 Sb.

Software ROZEX disponuje uživatelskými funkcemi pro tisk a export výpočtů do formátu ESRI Shapefile.