Informační systém SYPOS

Informační systém SYPOS je určený pro informační podporu krizového řízení a zajištění krizové připravenosti na všech úrovních organizace, subjektu, obce s rozšířenou působností, kraje či státu.

Současná verze SYPOS je završením dosavadního téměř 20 letého úsilí vytvořit v českých podmínkách univerzální a současně efektivní nástroj pro krizové řízení (v oboru zjednodušeně nazývaný jako ISKŘ = informační systém krizového řízení).

[one_third] [custom_frame_center shadow=”off”]
Jednotný obraz situace, mapování opatření

Jednotný obraz situace, mapování opatření

[/custom_frame_center] [/one_third] [one_third] [custom_frame_center shadow=”off”]
Krizový plán

Krizový plán

[/custom_frame_center] [/one_third] [one_third_last] [custom_frame_center shadow=”off”]
Podpora cvičení složek IZS

Podpora cvičení složek IZS

[/custom_frame_center] [/one_third_last] [clear]

Systém SYPOS byl postupně rozšiřován dle potřeb a požadavků jednotlivých uživatelů – krajů, obcí, jejich zřizovaných organizací, složek IZS a v současné době prostřednictvím svých modulů funkčně pokrývá klíčové agendy krizového řízení:

[custom_list style=”list-9″]
 • evidence a sběr kontaktů a jejich sdílení a propojení s kontakty v mobilních telefonech,
 • evidence infrastruktury, včetně prvků kritické infrastruktury,
 • plánování – krizové a havarijní plánování,
 • plánování směrem dovnitř organizace – zajištění akceschopnosti, krizové připravenosti, business kontinuity, apod.,
 • ekonomické funkce pro podporu vyčíslení nákladů na záchranné a likvidační práce a obnovu území v případě krizového stavu,
 • podpora přípravy, realizace a vyhodnocení cvičení složek IZS a krizových štábů,
 • evidence a analýza ohrožení, integrace analytických a modelovacích nástrojů,
 • prevence závažných havárií, nástroje pro stanovení zón ohrožení, integrace databáze chemických látek,
 • podpora operativní činnosti krizových štábů při mimořádné události nebo krizové situaci,
 • jednotný obraz situace a jeho sdílení nad mapovým podkladem, integrace externích zdrojů dat v reálném čase a jejich vizualizace,
 • nástroje pro svolávání a vyrozumění.
[/custom_list]

Informační systém SYPOS je postaven na moderních technologiích, jako jsou relační databáze s integrovanými prostorovými daty, objektově relační mapování, mapové podklady dle volby uživatele, aj. Do informačního systému SYPOS je možné integrovat externí zdroje dat (databáze chemických látek, databáze RÚIAN, datové zdroje z oblasti životního prostředí aj.) a tvoří tak komplexní platformu pro krizového řízení. Informační systém SYPOS poskytuje ucelenou sadu funkcí a služeb v oblasti bezpečnosti a krizového řízení pro potřeby dotčených orgánů a organizací (obvykle na území konkrétního kraje).