Informační systém SYPOS

Informační systém SYPOS je určený pro informační podporu krizového řízení a zajištění krizové připravenosti na všech úrovních organizace, subjektu, obce s rozšířenou působností, kraje či státu.

Současná verze SYPOS je završením dosavadního téměř 20 letého úsilí vytvořit v českých podmínkách univerzální a současně efektivní nástroj pro krizové řízení (v oboru zjednodušeně nazývaný jako ISKŘ = informační systém krizového řízení).

Jednotný obraz situace, mapování opatření

Jednotný obraz situace, mapování opatření

Krizový plán

Krizový plán

Podpora cvičení složek IZS

Podpora cvičení složek IZS

Systém SYPOS byl postupně rozšiřován dle potřeb a požadavků jednotlivých uživatelů – krajů, obcí, jejich zřizovaných organizací, složek IZS a v současné době prostřednictvím svých modulů funkčně pokrývá klíčové agendy krizového řízení:

 • evidence a sběr kontaktů a jejich sdílení a propojení s kontakty v mobilních telefonech,
 • evidence infrastruktury, včetně prvků kritické infrastruktury,
 • plánování – krizové a havarijní plánování,
 • plánování směrem dovnitř organizace – zajištění akceschopnosti, krizové připravenosti, business kontinuity, apod.,
 • ekonomické funkce pro podporu vyčíslení nákladů na záchranné a likvidační práce a obnovu území v případě krizového stavu,
 • podpora přípravy, realizace a vyhodnocení cvičení složek IZS a krizových štábů,
 • evidence a analýza ohrožení, integrace analytických a modelovacích nástrojů,
 • prevence závažných havárií, nástroje pro stanovení zón ohrožení, integrace databáze chemických látek,
 • podpora operativní činnosti krizových štábů při mimořádné události nebo krizové situaci,
 • jednotný obraz situace a jeho sdílení nad mapovým podkladem, integrace externích zdrojů dat v reálném čase a jejich vizualizace,
 • nástroje pro svolávání a vyrozumění.

Informační systém SYPOS je postaven na moderních technologiích, jako jsou relační databáze s integrovanými prostorovými daty, objektově relační mapování, mapové podklady dle volby uživatele, aj. Do informačního systému SYPOS je možné integrovat externí zdroje dat (databáze chemických látek, databáze RÚIAN, datové zdroje z oblasti životního prostředí aj.) a tvoří tak komplexní platformu pro krizového řízení. Informační systém SYPOS poskytuje ucelenou sadu funkcí a služeb v oblasti bezpečnosti a krizového řízení pro potřeby dotčených orgánů a organizací (obvykle na území konkrétního kraje).